מסכמים שנה תשפ"ב

אוסף חומרים לסיכום שנה ומידע על  מבדקי מיפוי ומבדקים מסכמים במרחבי המודל