מעברים מכיתה ו לכיתה ז'

מצגת כנס מהיסודי לחטיבה תשפ"א-תשפ"ב

רצפים מכיתה ט' לכיתה י'